60 år med Alingsås Fotoklubb

Året är 1944. Andra världskriget pågår fortfarande och krigslyckan börjar väga över åt de allierades sida. Hemma i Sverige fortgår livet så som man vant sig ransonering av mat och viktiga basartiklar – ont om de flesta övriga varor.

För amatörfotograferna är tillgången till material och utrustning begränsad, men papper kan köpas, film likaså, där även ett antal udda fabrikat återfinnes i fotoaffärens diskar. Kameror finns det förvånansvärt gott om, trots att tillverkningsfabrikerna i framför allt Tyskland delvis är förstörda.

Det första året

I slutet av april 1944 skriver redaktören och välkände fotografen Gustaf Ewald ett upprop i Alingsås Tidning, där han föreslår och motiverar bildandet av en lokal fotografisk förening. Sedan går allting i rask takt. Den 28 april samlas ett antal fotointresserade för information av Gunnar Nyman, Stockholm i ett föredrag om ”Färgbilder på papper, den nya Agfacolor-metoden”.

Vid detta tillfälle anmäler ett tjugotal intresserade sitt intresse för medlemskap i den nya föreningen. Interimsstyrelsen sammanträder den 8 maj och utlyser konstituerande sammanträde för ”Alingsås Fotoklubb” till den 15 maj 1946 . Vid detta antas bl a klubbens stadgar och väljs styrelse. Stadgarnas första paragraf lyder: ”Klubbens ändamål är att verka för fotografiens utveckling och att utgöra ett samband mellan personer intresserade härför.”

Klubbar och medlemsantal

I Sverige finns redan ett stort antal fotoklubbar, den äldsta är Fotografiska Föreningen i Stockholm, grundad år 1888 (!). Tyvärr var denna klubb tvungen att avveckla sin verksamhet i början av år 2004. På 1930-talet bildas ett antal klubbar och under krigsåren 1939 – 1945 tillkommer inte mindre än 65 ny fotoklubbar. Vid tiden efter kriget upplever fotoklubbarna ett stort intresse för sin verksamhet. År 1955 är antalet medlemmar i Alingsås Fotoklubb som högst med 95 personer (däri ingår också 20 personer i en smalfilmsektion).

Harald Olsson
Harald Olsson

Nu, år 2004 är det totala medlemsantalet tjugofem personer. Det vikande intresset för medlemskap i fotoklubb är kännetecknande för hela fotoklubbsverksamheten. Riksförbundet har förlorat ett antal klubbar och klubbarna själva upplever svårigheter att rekrytera nya medlemmar och att upprätthålla sina tidigare medlemsantal. När 1955 är tillända konstateras att antalet medlemmar är arton personer. Årsavgiften har varit kr 5:-

Tävlingar och tävlingsutbyte

En allmän aktivitet hos fotoklubbarna är tävlingsverksamhet, så också hos Alingsås Fotoklubb. Det första årets verksamhet inkluderar en intern fototävling, där medlemmarna får pröva på, att deras bilder rannsakas av en jury; rättvist eller inte. Sådana tävlingar fortsätter under åren, med eller utan motton och avsedda att hålla fotointresset uppe och att utveckla medlemmarnas tekniska förmåga och framförallt deras bildsyn.

År 1960 börjar en intressant och givande verksamhet genom etablerandet av tävlingsutbyte mellan fotoklubbarna i Vara, Vårgårda och Alingsås. Varje år tävlar de tre klubbarnas medlemmar i ”Treortstävlingen” med sina bilder. På detta sätt ökas mängden jämförelsemateriel, medlemmarna får möta flera tolkningar av tävlingsbilder och de värdefulla diskussionerna vid de årliga gemensamma genomgångarna uppskattas. Sådant samarbete fortsätter genom åren.

För närvarande omfattar ”Treortstävlingen” klubbarna i Skara, Lidköping och Alingsås. Tävlingarna bedöms av juryer från olika andra klubbar och detta medför också, att Alingsås Fotoklubb efter hand får ta på sig ansvaret att bedöma dessa klubbars tävlingsbilder. Nog så grannlaga uppgifter, men samtidigt mycket givande, eftersom de ger tillfällen för klubbens medlemmar att studera och bedöma andra tävlandes lösningar av fotografiska uppgifter. I ökande omfattning deltar klubbens medlemmar i nationella och andra tävlingar, inte minst inom den västra kretsen. Det gäller bl. a Riksfototävlingen, Västsvenskan och Göteborgsmästerskapen, där vi generöst räknas in.

Karl Åsen
Foto: Karl Åsén

Klubblokal och mörkrum

Under de första åren avhålls månadsmötena på lokala konditorier och pensionat, men efter hand ökar önskemål om en egen möteslokal, gärna tillsammans med ett eget mörkrum. Flera av medlemmarna har redan egna mörkrum. Med önskan att också ge klubbens övriga medlemmar tillgång till mörkrumsutrustning, bygger klubben år 1951 ett ambulerande skåp med förstoringsapparat och kringutrustning; att hyras för kr 2:- per kväll! Redan nästa år får klubben emellertid tillgång till fullständiga lokaler för såväl mötessammankomster, monteringsarbete och mörkrumsverksamhet.

Lokalerna är ofta inhysta i rivningsfastigheter, varför flyttningar är återkommande och ofta får ske i all hast. Referaten återger ibland dråpliga detaljer. I protokollet från oktobers månadsmöte 1960 rapporterar ordföranden, ”att husvärden för den fastighet, i vilken klubbens lokaler är inhyrda, klagat över vår förment onormalt höga vattenförbrukning. Inte mindre än 300 kubikmeter hade gått åt utöver den normala kvantiteten”.

Sedan år 1986 har klubben mötes- och arbetslokaler och fullständigt svartvit-mörkrum i det s.k. ”Kabomhuset”, ägt av Alingsås kommun och använt för bl. a klubbverksamhet. Från att från början ha debiterat subventionerade hyror, har kommunen övergått till marknadshyror, vilket ger klubben en stigande ekonomisk belastning och bekymmer med avseende på ekonomin. Sedan några år underlättas dock finansieringen genom att lokalen delas med en lokal KFUM-organisation.

Jubileum

För att historiskt beskriva och följa en fotoklubbs utveckling, kan man betrakta dess bilder. De olika dokumentationsarbetena har i allmänhet resulterat i motsvarande utställningar. Samtidigt har klubbens fotoarkiv utökats, så att många bilder kunnat ”återanvändas”. År 1994, när klubben fyller 50 år har klubben en stor jubileumsutställning, ”50 år med Alingsås Fotoklubb”, arrangerad i samarbete med Alingsås Museum. Utställningen visas på Nolhaga slott under tiden 16 oktober till den 20 november. Nära 500 personer ser utställningen redan under öppningsdagen.

2004 fyllde Alingsås Fotoklubb 60 år. Förberedelserna för en retrospektiv jubileumsutställning, som planerades att omfatta mer än 150 påsiktsbilder i svartvitt och färg, inleddes redan under sista delen av år 2003 med grovplanering. och fortsatt sedan med detaljutformning och bildframtagning. Utställningen av påsiktsbilder arrangerades i samarbete med Alingsås Museum, som förvaltar vissa av fotoklubbens bilder och dessutom besitter ett stort bild- och negativarkiv. Visningarna ägde rum i Alingsås Konsthall i Kulturhuset under tiden från den 13 november, 2004 till den 8 januari 2005. Vidare arrangerades under fyra kvällar bildsvisningar i Brunnsgårdens Samlingssal.

Viking Franke
Foto: Viking Francke

Framtid

Under lång tid har fotoklubbarna brottats med stora rekryterings- och programproblem. Orsakerna är legio och diskuteras bland fotoklubbarna och i Riksförbundet. Man söker gamla och nya vägar att öka medlemsrekryteringen och att engagera medlemmarna. Konkurrensen om medlemmarnas fritid är stor och balansen mellan åsikter om bildmässiga kvaliteter och mer eller mindre tekniska detaljfrågor är ett ständigt återkommande ämne. De senaste årens tekniska omvälvning och den fortsatta introduktionen av digital bildhantering och digitala kameror, kommer på kort sikt att påverka inte bara rent tekniska detaljer vad gäller fotografering och framställning av bilder.

Under de närmast kommande åren kommer de fototekniska specifikationerna (kameror, skrivare etc.) att undergå stora förändringar, så att den tekniska konsolideringen får fotfäste (jämför utvecklingen för persondatorer de senaste 10 – 20 åren och utvecklingen för traditonella systemkameror och film de senaste 60 åren ). Även bildsyn, hantering och presentation samt distribution av fotoresultaten är redan under diskussion och påverkan. Här föreligger nya och viktiga uppgifter för fotoklubbarna att delta i och påverka diskussionen om amatörfotografins kommande inriktning. Det gäller t.ex. bildmässighet, fotografins användning för dokumentation och frågor om beständighet och lagringsteknologi. Med sådana problem lösta, ser vi fram emot Alingsås Fotoklubbs 70-årsjubileum.

Referat: Sten R Stenström. 2004

Nästa Aktivitet

2/9 Månadsmöte

Nu tar vi sommaruppehåll och kör igång igen den 2 september med en fullspäckad höst.
Trevlig sommar!

Betalningsinfo

Har du något som skall betalas till Fotoklubben? Medlemsavgift, tävlingar eller fika?
Nu kan du betala med bankgiro eller Swish.
Klicka här för att komma till betalningsinformationen.

Sociala medier

Gilla oss på Facebook och Instagram.

facebookinstagram

I samarbete med

logotype sparbanken alingsas

logotype studieframjandet